transparència

Òrgans de govern
En compliment de la «Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern », a continuació trobareu l'última auditoria de comptes i els comptes anuals de la Fundació Boscana.

Els membres del Patronat no tenen cap tipus de retribució i es reuneixen en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a l'any.

El càrrec de Direcció Executiva és designat pel Patronat a proposta de la presidenta i exerceix funcions de direcció i gestió ordinària de la Fundació i d'execució dels acords del Patronat que els estatuts li assignen o el Patronat li delegui. El càrrec de la directora executiva s'exerceix de forma remunerada.

Per a qualsevol altra informació, pot enviar un correu electrònic a hola@boscana.com

auditoria - Comptes Anuals Fundació Boscana 2018

Fitxa projecte [PDF]